Advokatene
Ommundsen & Co

Velkommen til advokatene Ommundsen & Co. Disse sidene er vennlige for blinde og svaksynte og du skal kunne bruke screenreader uten store problemer. Hvis du oppdager noen forbedringspotensiale, setter vi pris på om du gi oss en tilbakemelding. Gå til innhold eller nettstedkart.

O&co

VIS MENY

Advokatene
Ommundsen & Co

Skal vi kontakte deg?

Advokatene Ommundsen & Co. er et kontorfellesskap med alminnelig advokatpraksis. Vi holder til på Paradis i Bergen. Kontorets advokater med mangeårig praksis kan tilby bistand på de fleste rettsområder. Størst andel av vår klienter er små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Vi bistår med rådgivning, forhandlinger, konfliktløsning og prosedyre.

Vårt team

På bildet advokat Ove Jan Ommundsen
Foto: Advokat Ove Jan Ommundsen fra Bergen. Politifullmektig/ -adjutant, dommerfullmektig, advokat hos kommuneadvokaten i Bergen og privatpraktiserende advokat. Advokatbevilling fra 1977.
På bildet advokat Knut Grini
Foto: Advokat Knut Grini fra Bergen. Praksis som politifullmektig og dommer fullmektig, og har arbeidet 5 år i forsikring med hovedvekt på ansvarsforsikring for næringsdrivende.
På bildet advokat Jon Olav Holvik
Foto: Advokat Jon Olav Holvik fra Bergen. Gjennom min praksis i offentlig forvaltning, påtalemyndighetene og forsikring, har jeg opparbeidet god erfaring innen nevnte rettsområder. Jeg har drevet egen advokatpraksis i kontorfellesskap siden 1989.
Illustrasjon. Lov og rett. På bildet Norges lover illustrasjon

Våre beste kompetanseområder:

Innhold

Vår kompetanse, din trygghet!


Gjennom mangeårig praksis på våre hovedarbeidsområder, har vi opparbeidet god spesialinnsikt og kompetanse. Advokat, Ove Jan Ommundsen

Forvaltningsrett, plan- og bygningsrett, ekspropriasjon og skjønn

Bistanden vi her kan tilby, retter seg mot forholdet mellom den offentlige forvaltning og borgerne eller selskaper.

  • Får din sak riktig behandling?
  • Blir dine interesser ivaretatt?

Vi kan bistå deg overfor de fleste offentlige organer.

I plan- og bygningsretten kan det handle om reguleringsplaner, tillatelse til byggetiltak, klage over vedtak og nabouttalelser.

Dersom din eiendom blir utsatt for ekspropriasjon og skjønn kan bistand være nødvendig. Den som blir utsatt for ekspropriasjon skal ha dekket sine utgifter til juridisk bistand av motparten.

Ønsker du å vite mer om forvaltningsrett, plan- og bygningsrett, ekspropriasjon og skjønn? Våre advokater og/eller bedriftsrådgiver bistår deg gjerne i din sak. Se åpningstider, veibeskrivelse og kontaktinfo under kontakt oss eller ring oss nå på telefon 55 60 40 22.

Til toppen Kontakt oss Nå!

Fast eiendoms rettsforhold, bolig- og husleierett, odels- og åsetesrett

Som eier av fast eiendom kan du stå overfor mange rettslige problemer og tvister.

Tvister kan gå på grenseforhold, rettigheter for din eiendom, forholdet til naboer, skade på eiendommer og mye mer.

Advokatbistand kan være nødvendig.

Skal du inngå husleieavtale, eller si opp denne?

Hva er dine rettigheter og plikter som utleier og leietaker?
Bistand kan gjelde så vel et enkelt boligforhold som ved utleie av større næringsbygg og kjøpesentre.

Har du odelsrett eller finnes en odelseiendom i din slekt?

å reise en odelssak bør skje ved advokatbistand, og vår bistand kan omfatte alle sider av en slik sak.

Ønsker du å vite mer om fast eiendoms rettsforhold, bolig- og husleierett, odels- og åsetesrett? Våre advokater og/eller bedriftsrådgiver bistår deg gjerne i din sak. Se åpningstider, veibeskrivelse og kontaktinfo under kontakt oss eller ring oss nå på telefon 55 60 40 22.

Til toppen Kontakt oss Nå!

Bygg og entreprise, reklamasjoner, fast eiendom

Vi bistår både profesjonelle og private byggherrer, så vel som hovedentreprenører og underentreprenører.

Ved inngåelse av bygge- og entreprisekontrakter er det viktig å være seg bevisst hvilke rettigheter en har og hvilke forpliktelser en påtar seg. Det samme gjelder under hele byggeprosessen og ikke minst ved sluttoppgjøret.

Det finnes en rekke "Norske Standard" som regulerer kontraktsforholdet mellom byggherre - entreprenør og mellom entreprenør - underentreprenør.

Ved oppføring av bolig- eller fritidshus for private, kom det i 1997 en egen forbrukerlov - bustadoppføringsloven. Det er også her laget norske standarder tilpasset ulike situasjoner.

Avhendingsloven fra 1992 er en svært sentral lov når det oppstår uenighet mellom selger og kjøper av fast eiendom.

Den juridiske verden er kompleks og avgjørelsene en tar eller ikke tar, kan ha svært stor økonomisk betydning.

Søk derfor råd i tide hos fagfolk med den riktige kompetanse.

Ønsker du å vite mer om Bygg og entreprise, reklamasjoner, fast eiendom? Våre advokater og/eller bedriftsrådgiver bistår deg gjerne i din sak. Se åpningstider, veibeskrivelse og kontaktinfo under kontakt oss eller ring oss nå på telefon 55 60 40 22.

Til toppen Kontakt oss Nå!

Erstatningsrett/personskader, forsikring

Har du vært utsatt for en skade, enten på egen person eller på fast eiendom/ting, kan dette gi grunnlag for erstatning.

Spørsmålene som ofte oppstår er:

  • Har jeg krav på erstatning?
  • Hvem kan jeg kreve erstatning av?
  • Hvor mye kan jeg kreve?

Vårt kontor har arbeidet med denne type saker i nærmere 20 år og innehar spesialkompetanse på området.

Ønsker du å vite mer om erstatningsrett/personskader, forsikring? Våre advokater og/eller bedriftsrådgiver bistår deg gjerne i din sak. Se åpningstider, veibeskrivelse og kontaktinfo under kontakt oss eller ring oss nå på telefon 55 60 40 22.

Til toppen Kontakt oss Nå!

Fiskerirett, sjøforsikring/sjørett

Fiskeriene er kanskje den mest regulerte næring i Norge. Så vel deltakelse som utøvelse er sterkt begrenset. I tilfeller der det fremmes krav om inndragning av fangst eller redskaper, er det viktig å søke juridisk bistand.

Hyre- og lottoppgjør kan åpne for strid. I noen tilfeller må det begjæres arrest for å sikre hyre- eller lottoppgjør.

Ved havari- og forlis kan reglene for forsikringsoppgjør være kompliserte og juridisk bistand sikrer deg et rett oppgjør. I særdeleshet kan reglene om sammenstøt by på problemer når skyld skal fordeles. Dette gjelder også der fiskeredskap kommer i berøring med hverandre.

Ønsker du å vite mer om fiskerirett, sjøforsikring/sjørett? Våre advokater og/eller bedriftsrådgiver bistår deg gjerne i din sak. Se åpningstider, veibeskrivelse og kontaktinfo under kontakt oss eller ring oss nå på telefon 55 60 40 22.

Til toppen Kontakt oss Nå!

Arv, familie og skifte

Arve- og skifteoppgjør kan være årsak til store og ofte unødvendige konflikter. Det kan derfor lønne seg å tenke gjennom problemstillingene før konflikter oppstår.

Problemene rundt arv- og skifteoppgjør kan langt på vei løses ved inngåelse av avtaler, opprettelse av ektepakter og testamenter.

For samboere er det spesielt viktig å inngå avtaler/opprette testamenter med tanke på fremtiden.

Samboere har ikke arverett etter hverandre og kan heller ikke kreve å sitte i uskiftet bo.

Ønsker du å vite mer om arv, familie og skifte? Våre advokater og/eller bedriftsrådgiver bistår deg gjerne i din sak. Se åpningstider, veibeskrivelse og kontaktinfo under kontakt oss eller ring oss nå på telefon 55 60 40 22.

Til toppen Kontakt oss Nå!

Arbeidsrett

Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere på ulike nivåer - fra det dagligdagse til mer komplekse problemstillinger som f.eks. ved overdragelse av virksomhet.

En betydelig del av oppdragene innen arbeidsrett knytter seg til oppsigelses- og avskjedssaker.

Når vi representerer arbeidsgiversiden deltar vi gjerne i hele oppsigelsesprosessen fra før beslutningene tas til eventuelle tvister er løst.

Ved etablering av selskaper utarbeider vi all nødvendig dokumentasjon for stiftelse og registrering av selskapet i Enhetsregisteret/Foretaksregisteret.

Enten du har enkle spørsmål om de regler som gjelder for styrer i aksjeselskaper eller for generalforsamlingene, eller vil gjennomføre mer komplekse operasjoner som f.eks. fisjon, fusjon eller kapitalutvidelse, står vi til tjeneste.

Ved salg av hele eller deler av virksomheten, eventuelt ved avvikling, er fallgrubene mange.

Ta gjerne kontakt før avtaler inngås, men vær heller ikke tilbakeholden med å søke bistand når problemene tilspisser seg.

Ønsker du å vite mer om arbeidsrett? Våre advokater og/eller bedriftsrådgiver bistår deg gjerne i din sak. Se åpningstider, veibeskrivelse og kontaktinfo under kontakt oss eller ring oss nå på telefon 55 60 40 22.

Til toppen Kontakt oss Nå!

Konkurs og gjeldsforhandlinger

Dersom bedriften kommer i en situasjon med underskudd og gjeld som ikke kan betjenes, er det viktig at selskapets styre og ledelse er seg sitt ansvar bevisst. Aksjeloven setter klare krav til aktsomhet og at styret handler i tide. Da er det viktig å ha kunnskap om de alternativene man står overfor og hvor man kan få nødvendig assistanse.

Vi har altfor ofte erfart at bedriftens ledelse ikke handler i tide og kommer i en situasjon hvor konkurs synes som eneste alternativ. I mange tilfeller har vi kunnet bistå, slik at konkurs likevel er blitt avverget og alternative løsninger har vist seg farbare. Blant slike alternativer er gjeldsforhandlinger. Dersom gjeldsforhandlinger viser seg å være en farbar vei, vil også de fleste kreditorer innse at de oppnår bedre dekning enn om skyldneren går konkurs. Dersom man likevel ikke lykkes, må man tilstrebe at selskapet handler på en forsvarlig måte i forhold til verdier og mulig ansvar.

Ønsker du å vite mer om konkurs og gjeldsforhandlinger? Våre advokater og/eller bedriftsrådgiver bistår deg gjerne i din sak. Se åpningstider, veibeskrivelse og kontaktinfo under kontakt oss eller ring oss nå på telefon 55 60 40 22.

Til toppen Kontakt oss Nå!

Restrukturering av bedrifter

Selskapet kan komme i en situasjon hvor man har behov for assistanse for å sikre en fremtidig, lønnsom drift. De bakenforliggende årsakene kan være flere. I slike prosesser kommer man ofte bort i problemstillinger som man under normale omstendigheter ikke har kompetanse på: F.eks. spørsmål av arbeidsrettslig art, forhold knyttet til gjeldsforhandlinger og konkurs, økonomistyring, skatt m.v. Vi har lang erfaring med å bistå bedrifter som har behov for å restrukturere virksomheten, slik at lønnsomhet oppnås.

Ønsker du å vite mer om restrukturering av bedrifter? Våre advokater og/eller bedriftsrådgiver bistår deg gjerne i din sak. Se åpningstider, veibeskrivelse og kontaktinfo under kontakt oss eller ring oss nå på telefon 55 60 40 22.

Til toppen Kontakt oss Nå!


Medlemmer av Den Norske Advokatforeningen

Vi er registrert i Enhetsregisteret. Tillatelse til å drive virksomhet som advokat er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Vi er medlemmer av Den Norske Advokatforeningen. Vi er medlemmer av Advokatforeningens kollektive formueskadeforsikring. Forsikringssum NOK 5 mill. pr. skadetilfelle og samlet pr. år.
Levert av: FUNBIT