Advokatene
Ommundsen & Co

Velkommen til advokatene Ommundsen & Co. Disse sidene er vennlige for blinde og svaksynte og du skal kunne bruke screenreader uten store problemer. Hvis du oppdager noen forbedringspotensiale, setter vi pris på om du gi oss en tilbakemelding. Gå til innhold eller nettstedkart.

O&co

VIS MENY

Advokatene
Ommundsen & Co

Kan vi hjelpe deg?

illustrasjon lov og rett

Våre priser

Innhold

Vår kompetanse, din trygghet!


Vår bistand skal lønne seg for deg! Dette er vårt motto!

FOR ADVOKATTJENESTER OVERFOR FORBRUKERE

I henhold til forskrift om prisopplysning for tjenester opplyses det at alminnelig pris for våre advokattjenester er kr 1.800,- til kr 2.300,- eks. mva. pr. time.

For advokattjenester som dekkes etter lov om fri rettshjelp benyttes de til enhver tid gjeldende timesatser. I straffesaker der advokaten er oppnevnt som forsvarer i medhold av straffeprosesslovens regler dekkes honoraret av det offentlige.

I timeprisen inngår utgiftene til kontor, kontorpersonale, telefon etc. Gebyr til det offentlige og andre direkte utgifter dekkes ikke av timeprisen. Eventuelle reise- og oppholdsutgifter kommer i tillegg og blir belastet klient i samsvar med faktisk påløpte utgifter.

Ved oppdrag som faller inn under lov om eiendomsmegling d.v.s. vanlige eiendomssalg eller at vi bare tar oppgjøret kan salæret være provisjonsbasert, fastpris eller i hht. medgått tid. Erfaringsmessig vil timebaserte oppdrag bli rimeligst for klient, men vi vil gjerne finne løsninger som klienten ser seg best tjent med. Annonseutgifter, forsikring, gebyrer til det offentlige, utgifter til takst / tilstandsrapport o.l. kommer i tillegg.

Til toppen Kontakt oss Nå!

Førstegangskonsultasjon

Vi tilbyr en førstegangskonsultasjon på inntil en halv times varighet for et 1/2 rettsgebyr. Pr. 2017 er rettsgebyret kr.1.049,- Vi vil da kunne gi deg en kort førstegangsrådgivning.

Det kan være vanskelig å fastsette salæret på forhånd.Er oppdraget enkelt å utføre og tidsforbruket oversiktlig vil vi kunne angi salærets størrelse.

Hvordan en sak vil utvikle seg og hvor omfattende den vil bli, kan det være vanskelig å si i forkant. Spesielt når det foreligger en konflikt og motpartens synspunkter og holdning ikke er kjent.

Under førstegangskonsultasjonen vil vi søke å gi deg råd både om du vil vinne frem med saken din, og hvilke kostnader du kan risikere å stå overfor. Er det verdt å forfølge saken?

Vårt motto: Vår bistand skal lønne seg for deg!

Rettshjelpsforsikring

Har du en forsikring på villa eller bolig, fritidsbolig, bil eller motorsykkel og fritidsbåt, vil slik forsikring normalt dekke rettshjelpsutgifter.

Rettshjelpsforsikringen gjelder når du er part i en tvist, og dekker utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner med inntil kr 80.000,- - kr 100.000,-. Der er en egenandel, normalt kr 2.000,- - kr 4.000,-, pluss 20% av overskytende beløp (varierende hos de enkelte selskap).

Der er begrensninger i dekningen fra selskap til selskap. Utgifter til tvist i yrke/erverv, skilsmisse/samlivsbrudd, namssaker/konkurs og straffesaker dekkes ikke.

Vi hjelper deg gjerne med forespørselen til ditt forsikringsselskap. Det må foreligge en tvist for at forsikringen skal kunne benyttes og derfor gjør vi vanligvis hevendelsen i forbidelse med et brev til motparten. Det gjøres enkelt og rutinemessig.

Også tvist med eget forsikringsselskap kan medføre at rettshjelpsforsikringen kommer til anvendelse.

Til toppen Kontakt oss Nå!

Ulykke og skade

Dersom du kommer til skade i trafikkulykke, arbeidsulykke eller yrkessykdom, vil også bilansvar- og yrkesskadeforsikring kunne dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand.

Til toppen Kontakt oss Nå!

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp betyr at staten helt eller delvis dekker dine utgifter til advokatbistand. Avgjørende for fri rettshjelp er dine inntektsforhold og formue. Fri rettshjelp ytes ikke i alle type saker.


Medlemmer av Den Norske Advokatforeningen

Vi er registrert i Enhetsregisteret. Tillatelse til å drive virksomhet som advokat er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Vi er medlemmer av Den Norske Advokatforeningen. Vi er medlemmer av Advokatforeningens kollektive formueskadeforsikring. Forsikringssum NOK 5 mill. pr. skadetilfelle og samlet pr. år.
Levert av: FUNBIT